turf.sk
vypisuje súťaž o titul
„Logik roka”

Titul získa ten, kto vyrieši nasledujúcu úlohu.

Prípad A:
Po Cene Labe 2006 bol Bargiel pozitívne testovaný na prítomnosť zakázaných látok. Ich prítomnosť bola vysvetlená a Bargiel nebol diskvalifikovaný. Previnením trénera bolo nezapísanie liečby, uskutočnenej po dostihu, do medikačného denníka.
Sankcia pre trénera: Odňatie licencie na 6 mesiacov s podmienečným odkladom na 12 mesiacov.

Prípad B:
Po Memoriáli Vlastimila Smolíka 2005 bol Gont pozitívne testovaný na prítomnosť zakázaných látok. Ich prítomnosť nebola vysvetlená a Gont bol diskvalifikovaný. Previnením trénera bolo porušenie niekoľkých článkov Dostihového poriadku, týkajúcich sa boja s dopingom.
Sankcia pre trénera: Odňatie licencie na 6 mesiacov s podmienečným odkladom na 6 mesiacov.

Úloha:
Odhaľte logiku - alebo aspoň jej náznak - ktorá viedla Poriadkovú komisiu Jockey Clubu Českej republiky k stanoveniu výšky sankcií v prípadoch A a B.

Vyhodnotenie

 V nedeľu sme uzatvorili súťaž o titul „Logik roka”, do ktorej sa zapojili dve desiatky našich čitateľov. Väčšina respondentov súťaž pochopila správne a sformulovala viac-menej recesistické odpovede, ale najzaujímavejším poznatkom zo súťaže je fakt, že žiaden z čitateľov nevyslovil názor, že tresty v zmienených prípadoch boli udelené spravodlivo a že zodpovedali závažnosti priestupku. Na stranu Poriadkovej komisie sa pridal len jediný respondent, pričom jeho odpoveď neobsahovala názor na výšku sankcií, ale len výčitku voči samotnému vypísaniu súťaže.

 Najkurióznejšia a najodbornejšia odpoveď sa zaoberala teóriou relativity, avšak pre príliš veľký rozsah a nezrozumiteľnosť bola bez ďaľšieho skúmania zo súťaže vyradená.

 Ďaľšia odpoveď so odvolávala na teóriou náhodných čísiel. Možnosť, že sa medzi štyrmi náhodnými číslami trikrát vyskytne konkrétne, jednociferné, párne číslo a štvrtým číslom bude jeho dvojnásobok, čisto teoreticky existuje, avšak pravdepodobnosť je taká malá, že aj túto odpoveď zo súťaže vyraďujeme.

 Dve odpovede (jeden pedagóg a jeden rodič viacerých detí) boli založené na predpoklade, že PK použila logiku, s ktorou dospelí umravňujú deti - keď deti vystrájajú, použije sa trest, keď deti naďalej vystrájajú, použije sa u ktoréhokoľvek z detí, bez ohľadu na závažnosť priestupku a predchádzajúce správanie, prísnejší trest. Trest sa zvyšuje dovtedy, kým sa nedostaví žiadaný efekt. Princípom tejto metódy je zastrašovanie avšak to, že by sa Poriadková komisia pokúšala zastrašovať účastníkov dostihovej prevádzky považujeme za nepravdepodobné, takže i tieto odpovede vyraďujeme.

 Najväčšia časť recesistických odpovedí si uťahovala z toho, že v Česku je nevyplnenie nejakého lajstra zrejme väčším priestupkom ako doping. Možné to je, ale všade v civilizovanom dostihovom svete je najväčším priestupkom ovplyvňovanie výsledkov dvomi základnými spôsobmi - takzvaným zaťahovaním, alebo dopingom. Ak teda český turf považujeme za civilizovaný, potom tieto odpovede musíme vyradiť ako nesprávne.

 Väčšina seriózne ladených odpovedí považuje odlišnú výšku sankcií, ktorá celkom jednoznačne nie je proporčná so závažnosťou priestupkov, za výsledok nerovného metra, pričom odpovede možno rozdeliť do dvoch základných skupín:
 1. Rozdielny vplyv majiteľov koní v prípadoch A a B na rozhodovanie Poriadkovej komisie. Kôň v prípade A patril majiteľovi najúspešnejšej stajne súčastnosti, čo samo o sebe môže vzbudzovať závisť a vyprovokovať u niektorých osôb neadekvátne reakcie. Majiteľ stajne je naviac známym kritikom pomerov vo vedení českého turfu, zatiaľ čo majiteľ koňa z prípadu B je predsedom Poriadkovej komisie.
 2. Tréner koňa z prípadu A a jeho otec, sú v Jockey Clube a v jeho orgánoch neobľúbení pre svoje vyhlásenia - často nepatričné až veľkohubé - na adresu takzvaných „pražákov”, čo sa im v tradičnom súboji Čechy versus Morava pri každej podobnej situácii vypomstí.

 Odpovede z týchto dvoch skupín, teda to, že na rozhodovanie PK majú väčší vplyv jednotlivé osoby, než samotná závažnosť priestupku, sa môžu javiť ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie rozdielneho metra, majú však jednu chybu. Dostihy sú športom džentlemenov a charakteristickou vlastnosťou džentlemena je predsa férovosť. Džentlmen sa dokáže povzniesť nad prípadné nezhody a zvlášť v prípade, že je poverený strážením dodržiavania pravidiel, vie dať bokom spory i kamarátske vzťahy a zásadne meria rovnakým metrom svojim priateľom i nepriateľom. Vysvetlenie nerovného metra týmto spôsobom by predpokladalo neférovosť džentlmenov z Poriadkovej komisie, preto ani tieto odpovede nepovažujeme za správne.

 Vzhľadom na to, že žiadne iné vysvetlenie nie je známe, stránka turf.sk udeľuje titul „Logik roka” Poriadkovej komisii Jockey Clubu českej republiky, za vytvorenie neriešiteľnej záhady. Gratulujeme.